అష్టాదశ (18వ) పర్యాయంగా 7 కోట్ల జప సమర్పణ
October 4, 2019 • Pullagurla Sai Reddy