వేంకటేశ్వరస్వామి ముడుపు అంటే ఏమిటి? అది ఎలా కడతారు ?
June 13, 2020 • Pullagurla Sai Reddy